فراخوان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس در راستای صادرات خدمات فنی مهندسی و پیرو بخشنامه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در مرحله اول اقدام به جمع آوری اطلاعات کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی نموده است. لذا از کلیه اعضای سازمان که خواستار شرکت در این طرح می باشند، دعوت می شود، حداکثر تا تاریخ 1398/06/05 نسبت به ثبت فرم اطلاعات اولیه در این سایت اقدام نمایند.